باغ وحش اینتر نتی
در قلمروی حیات وحش ( زندگی حیو انا ت ورابطه انسان با سایر مو جودات)
لینک دوستان
[ ۸۵/۱۰/۱۱ ] [ 0 ] [ روح اله ارجمندی (امید) ]
درباره وبلاگ


درکر ه زمین زیستگاه ما وهر انچه در اوست چنان نظمی حا کمست که از هزار ان رازش

شاید اندکی را بشر دریا فته باشد . وهمین اند ک هم ما ( بشر یت ) را شگفت زده کرده

است . در این وبلاگ که به همت بزر گوار ی ( مدیر یت محترم بلا گفا ) در اختیا رمان قرار

گرفته ...

سعی دارم مطا لبی در زمینه های حیات وحش - پرورش پرندگان زینتی - زنبور عسل- ......و


مطا لب گونا گون با علا قمندان هم کلا م گر دم.بنده امید ارجمند ی متو لد 1346 ساکن

شهرستان نجف آباد( قیلا کرمان) . در حرفه ها ی زنبور داری زنبور در مانگری وپر ندگان زینتی و ... ....

مشغو لم . دست راهنما ئی بسو ی همه دوستداران خر د واندیشه دراز کرده باشد که ...

دستگیر ی فر مائید .sady13_rohy@yahoo.com 09139416483

گو نا گون دا م گذاری و کا ربرد دام

پر ند گان سخنگو.. نیکو ترین ورزش باستا نی ( قوشبا زی)


امکانات وب