باغ وحش اینتر نتی
در قلمروی حیات وحش ( زندگی حیو انا ت ورابطه انسان با سایر مو جودات)
لینک دوستان

 http://www.parisnajd.com Backyard BiologyReptiles and Amphibians تصویر زنده با غ وحش

 تصاویر حیوانات از سا یت عربی

bird
bird
بواسطة (onlysmile)
(خلفيات الحيوانات والطيور)
الزيارات : (3047)
الحجم : (133.0 KB)
حيوانات أليفة
حيوانات أليفة
بواسطة (خلفيات)
(خلفيات الحيوانات والطيور)
الزيارات : (5481)
الحجم : (142.5 KB)
حيوانات أليفة
حيوانات أليفة
بواسطة (خلفيات)
(خلفيات الحيوانات والطيور)
الزيارات : (5266)
الحجم : (107.9 KB)
حيوانات أليفة
حيوانات أليفة
بواسطة (خلفيات)
(خلفيات الحيوانات والطيور)
الزيارات : (5062)
الحجم : (151.8 KB)
حيوانات أليفة
حيوانات أليفة
بواسطة (خلفيات)
(خلفيات الحيوانات والطيور)
الزيارات : (3998)
الحجم : (176.8 KB)
حيوانات أليفة
حيوانات أليفة
بواسطة (خلفيات)
(خلفيات الحيوانات والطيور)
الزيارات : (6770)
الحجم : (130.6 KB)
حيوانات أليفة
حيوانات أليفة
بواسطة (خلفيات)
(خلفيات الحيوانات والطيور)
الزيارات : (2457)
الحجم : (161.4 KB)
حيوانات أليفة
حيوانات أليفة
بواسطة (خلفيات)
(خلفيات الحيوانات والطيور)
الزيارات : (1538)
الحجم : (108.7 KB)
أسد
أسد
بواسطة (خلفيات)
(خلفيات الحيوانات والطيور)
الزيارات : (3311)
الحجم : (234.6 KB)
فيل
فيل
بواسطة (خلفيات)
(خلفيات الحيوانات والطيور)
الزيارات : (2144)
الحجم : (72.2 KB)
خيول
خيول
بواسطة (خلفيات)
(خلفيات الحيوانات والطيور)
الزيارات : (4620)
الحجم : (155.5 KB)
قرد
قرد
بواسطة (خلفيات)
(خلفيات الحيوانات والطيور)
الزيارات : (2148)
الحجم : (354.1 KB)
حيوانات أليفة
حيوانات أليفة
بواسطة (خلفيات)
(خلفيات الحيوانات والطيور)
الزيارات : (6747)
الحجم : (127.8 KB)
عصفور
عصفور
بواسطة (خلفيات)
(خلفيات الحيوانات والطيور)
الزيارات : (3098)
الحجم : (139.3 KB)
عصفور
عصفور
بواسطة (خلفيات)
(خلفيات الحيوانات والطيور)
الزيارات : (4919)
الحجم : (154.3 KB)
عصفور
عصفور
بواسطة (خلفيات)
(خلفيات الحيوانات والطيور)
الزيارات : (4940)
الحجم : (138.7 KB)
عصفور
عصفور
بواسطة (خلفيات)
(خلفيات الحيوانات والطيور)
الزيارات : (1740)
الحجم : (95.9 KB)
عصفور
عصفور
بواسطة (خلفيات)
(خلفيات الحيوانات والطيور)
الزيارات : (2939)
الحجم : (109.5 KB)
طير
طير
بواسطة (خلفيات)
(خلفيات الحيوانات والطيور)
الزيارات : (2032)
الحجم : (145.2 KB)
طير
طير
بواسطة (خلفيات)
(خلفيات الحيوانات والطيور)
الزيارات : (1806)
الحجم : (104.1 KB)
عصفور
عصفور
بواسطة (خلفيات)
(خلفيات الحيوانات والطيور)
الزيارات : (1589)
الحجم : (105.6 KB)

 

  <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>  گا لی عکس حیوانات

 
                                                                                                                  
 
                              
 پیشگا مان حیا ت مو جو دات کره ارض
 ListenBlack-throated Blue Warbler, focal study species in this project. © Gerhard Hofmann now

News
Letter from Zoo Director About Toni the Asian Elephant's Euthanasia

Recycle Your Cell Phone—and
Help FONZ and Wildlife

Tai Shan Is Seven Months Old! more

click toNe Tai Shan Wallpaper and Screen Saver With Your Donation
w
to Giant Panda Conservation Fund

Cub viewing tickets are available through April.

باغ وحش اینتر نتی

PDFSubmit Comments on National Zoo's Facilities Master Plan

Celebrate   
Tickets to
Guppy Gala and ZooFari are now on sale.

link toAdopt a Giant Panda or Flamingo—Special Packages Available Now

study
Read about bioluminescence, Mexican wolves, and animal helpers
in the latest issue of ZooGoer.

High-flying Science from Zoo Ornithology

Biodiversity and Coffee Certification: Science from the Migratory Bird Center

Ants, Tigers, and Climate ChaProtect
دا م گذاری و کا ربرد دام

New! Spotlight on Vet Medicine:
A Chameleon's Colorful Tumor

click toSupport FONZ With Flowers

link toLearn Environmentally Friendly Tips

click toDonate to the Cheetah Fund, Get Cheetah Wallpaper.


Download a Free Giant Panda Screen Saver and National Zoo Animal Wallpaper

Join the FONZ Photo Club

Sign up Your Child for a Wild
Class or Workshop.

News
Letter from Zoo Director About Toni the Asian Elephant's Euthanasia

Recycle Your Cell Phone—and
Help FONZ and Wildlife

Tai Shan Is Seven Months Old! more

click toNew Tai Shan Wallpaper and Screen Saver With Your Donation
to Giant Panda Conservation Fund

Cub viewing tickets are available through April.

 ارجمندی|| 15:39 زنبور عیسل

PDFSubmit Comments on National Zoo's Facilities Master Plan

Celebrate   
Tickets to
Guppy Gala and ZooFari are now on sale.

link toAdopt a Giant Panda or Flamingo—Special Packages Available Now

study
Read about bioluminescence, Mexican wolves, and animal helpers
in the latest issue of ZooGoer.

زنبو ر عسل( ارجمندی|| 15:39 )

Biodiversity and Coffee Certification: Science from the Migratory Bird Center

Ants, Tigers, and Climate Change at the Zoo's Lecture Series

Protect
مهار  بیابان  زایی

:
click to کاريکاتور شبهای برره 

 

plink tosگو نا گون ( مطا لب مندرج در این بخش بصورت پراکنده از همه چیز و همه جا ...)

click toگرد آوری توسط روح اله ارجمندی


 پر ند گان سخنگو.

نیکو ترین ورزش باستا نی ( قوشبا زی)

Sign up Your Child for a Wild
Class or Workshop.

 http://fa.wikipedia.org/wiki

در صورت تما یل بعد از خرو ج از باغ وحش اینتر نتی بر گر د

 

 

 

 

مهار  بیابان  زایی
American redstart, a bird Pete Marra intensively studies

Image Preview rollovers

:طب سنتي درچین

 

 

 

WebGozar.com | شمارنده فارسی برای وب سايت های ايرانی  Live Camera | Persian Site | Home Page

 

HelpSiteMapContactSmithsonianPrivacy PolicyCopyright PolicyLooking at the muddy water, a girl sits in despair holding an empty water pot, in a drought-stricken area in mid summer       مهار بیابان زای 

                      BIG  planet Earth  ZOO

 

http://gallery.popularscreensavers.com/ یکی از بهترین سایت های حیو انا ت   حتما سر بزنید

حيوانات خانگي   اگهی ها ی خرید وفروش

 

مزارع بزرگ پرورش حيوانات خانگي ايرانمهر

آدرس: رشت گلسار فله قلي پور كلينيك تخصصي حيوانات خانگي ايرانمهر

Animals کلیک کن به دنیا ی حیوانا ت
Yahooligans! AnimalsChantessy's Mom's gif of cat playing violin.

 پرنده فروشي ها در تهران بزرگ( ادرس  كامل محل كار شماره تلفن)

Stock Photography: Horse Having a Bit Of Horse Play   ostThe Ostrich - from the early days of the Internetrich.wmv

  مطا لعه وبررسی اسر ار جهان حیو انات در عین حال که جالب وسرگرم کننده است راه روشن

 ومستقیمی است که انسان رابه شا هراه خداشنا سی رهبری میکند.

 چهارده قرن قبل ...که هیچکس توجهی به مطا لعه در اسرار طبیعت وشناخت حقا یق حیرت..

  انگیز آن را نداشت...اسلام مکتب علوم طبیعی را افتتاح وجها نیان را به برسی در رشته ها ی

  گو نا گون آن دعوت فرمود.

  قرآن کربم در متجا وز از ۷۰۰ آیه .. از شگفتیهای  عالم هستی..هدف از آفرینش انسان وجهان..

  عجا یب خلقت جانداران عظمت سیارت عا  لم    با لا  دریا وصحرا  گل وگیاه ونظایر  آن سخن

   گفته است.    

 

Weather Report: click to get the weather for Blair Drummondّآب و هوا ی تما می جهانInformation about the animals at the park

 

     

Stock Photography: Wild Horses Galloping     پیش بینی وضع هوا . 

  اسبها وقتی که از خوب شدن هو ا مطلع میشوند ( از طر یق حواس خود )

شادی میکنند وبرای بیرون آمدن از ا صطبل بیقراری مینمایند و مو  ها یشان بلند تر میشود. 

                              
                                                                                                                                                                     

  در جها نی که در آ ن زند گی میکنیم حیاتمان بصورت زنجیر ه ای به سایر مو جودات وابسته

    است . واگر در این حلقه حیا تی خللی وارد آید  سرنوشت سایر مخلو قات بخصو ص انسان

    را تحت تاثیرقرار میدهد........ اگر چه زمان تا ثیر گذاری آن ممکن است سا لها بطو ل انجامد

    ولی با یک محا سبه همه جانبه وساده متوجه میشویم  که عدم حضور یک حلقه از این .....

    زنجیره انچنا ن اثز گذا ر است که شاید حتی در کوتاه مدت نگران کننده باشد.

    لذ ا شنا خت زندگی سایر موجو دات که دراین باغ کروی با ما بسر میبر ند لا زم وحیاتی است

    شما ازدیدن یک پرنده یا خزنده وحتی حیوانات درنده مطمئنا مسرور وشاد میشویدوبا نگاه به

   درختان وگلها ویک آبشار وجریان آب زلا ل به چه سان شادمانی میکنید .... در صورتی اگر با..

   خشکسا لی یا مرگ یک موجود روبرو شوید  چگونه غمزده ونارحت میشوید ..این هر دو پیا م طبیعت

    بماست که یکی را شادمانی ودیگری را  نگرانی بصورت بشارت وشادی و یااخطار بر خطر باید

    تلقی کرد . که به حقیقت این چنین است .

                      پس به  باغ وحش کره خا کی خو دمان توجه لا زم مبذول داریم            که خطر در پیش است..؟  

         

        آنا تومی ها      Show All                                                                                            

دوربین زنده باغ وحش

Go to fullsize imageostrich

  طبيعت (
ک..حيوانات 

دوربین زنده  حیو ا نات باغ وحش .

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نام اسب‌های گوناگون در زبان فارسی  http://fa.wikipedia.org/wiki

  • باره یا بارگی که به اسب باربر گفته می‌شود.
  • بالاد و بالاده،به اسب تندرو یا اسب یدکی گفته می‌شود.
  • بوز،به اسب نیله(کبودرنگ) گفته می‌شود.
  • توسن،اسب سرکش را می‌گویند.
  • جُرده،به اسب اخته می‌گویند.
  • چرمه،به اسب سپید یا اسبی که دست و پایش سپید باشد گفته می‌شود.
  • خنگ،اسب سپید را می‌گویند.
  • سمند،اسب زرد را می‌گویند.
  • نَوَند،اسب تندرو را می‌گویند.
  • یَکران،اسب نژاده و نجیب را گویند.                                           

                                                            اسب سفید

                                           گوش اسب چه می گوید

اسب میتواند با گوشهایش همه چیز را بگوید .وقتی این گوشها کا ملا راست است یعنی اسب

آرام است و با دقت چیزی را نگاه میکند ویا در باره چیز ی فکر میکند. وقتی گوشها بطرف جلو

خمیده است اسب می ترسد اگر گوشها بطرف عقب خمیده باشد  حیوان خشمگین و ناراحت

است.  اسبها می فهمند. با هوش وزرنگ هستند . با یکد یگر حرف میز نند .حر کات واعما لشان

بخوبی جملات( من تشنه ام. گرمم است. ا ز تو خوشم میآ یدو...) را بنظر مربی میر سانند.

 از مجله ش ۷۴ حمایت حیوا نات

نوعی کبک

 

             

                                                      

 

-باغ وحش اینترنتی-

 

[ ۸۵/۰۲/۰۵ ] [ 7 ] [ روح اله ارجمندی (امید) ]
درباره وبلاگ


درکر ه زمین زیستگاه ما وهر انچه در اوست چنان نظمی حا کمست که از هزار ان رازش

شاید اندکی را بشر دریا فته باشد . وهمین اند ک هم ما ( بشر یت ) را شگفت زده کرده

است . در این وبلاگ که به همت بزر گوار ی ( مدیر یت محترم بلا گفا ) در اختیا رمان قرار

گرفته ...

سعی دارم مطا لبی در زمینه های حیات وحش - پرورش پرندگان زینتی - زنبور عسل- ......و


مطا لب گونا گون با علا قمندان هم کلا م گر دم.بنده امید ارجمند ی متو لد 1346 ساکن

شهرستان نجف آباد( قیلا کرمان) . در حرفه ها ی زنبور داری زنبور در مانگری وپر ندگان زینتی و ... ....

مشغو لم . دست راهنما ئی بسو ی همه دوستداران خر د واندیشه دراز کرده باشد که ...

دستگیر ی فر مائید .sady13_rohy@yahoo.com 09139416483

گو نا گون دا م گذاری و کا ربرد دام

پر ند گان سخنگو.. نیکو ترین ورزش باستا نی ( قوشبا زی)


امکانات وب